Zasady i warunki

Akceptacja warunków i zasad

Korzystając z witryny https://www.a-cardin.xyz/ (zwanej dalej "Witryną", "My" lub "Nas"), użytkownik wyraża akceptację niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie powinien korzystać z Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub innej aktualizacji niniejszych zasad w dowolnym momencie. Zachęcamy odwiedzających do okresowego przeglądania niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian do tych warunków oznacza akceptację tych zmian.

1. Konto użytkownika

Jeśli utworzysz konto na naszej Witrynie, jesteś odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane przy użyciu tego konta oraz za wszelkie inne działania podejmowane w związku z tym kontem. Użytkownik zobowiązuje się do podawania i utrzymywania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji, w tym informacji o płatnościach oraz informacji kontaktowych wymaganych do wysyłania powiadomień i innych wiadomości od nas. Zabrania się podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących konta.  

2. Odpowiedzialność użytkowników Witryny, Produktów i/lub Usług

Dostęp użytkownika do Witryny, Produktów i/lub Usług oraz korzystanie z nich musi być zgodne z prawem i niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi innymi umowami zawartymi między użytkownikiem a nami.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny, Produktów i/lub Usług, użytkownik musi przez cały czas zachowywać się w sposób kulturalny i pełen szacunku. Zabraniamy korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usług, jeśli użytkownik nie wyraził zgody na korzystanie z Witryny, która zabrania korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usług w którymkolwiek z poniższych celów:

Ponadto, jeśli użytkownik prowadzi konto, współtworzy konto, zamieszcza materiały na Witrynie, zamieszcza łącza do Witryny lub w inny sposób udostępnia materiały za pośrednictwem Witryny (wszelkie takie materiały są nazywane "Treścią"), ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść oraz wszelkie szkody i straty wynikające z tej Treści, niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik dźwiękowy czy oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi zasobami. Podejmiemy uzasadnione środki ostrożności, aby zapobiec przesyłaniu szkodliwych treści z naszych systemów technologicznych do systemów technologicznych użytkownika. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia wynikające z dostępu lub korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usług, a także z dostępu lub korzystania z witryn internetowych osób trzecich.

Mamy prawo (ale nie obowiązek) do (i) odmowy lub usunięcia wszelkich treści, które w naszej opinii naruszają naszą wewnętrzną politykę lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niewłaściwe, lub (ii) wypowiedzenia lub odmowy dostępu do korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usług dowolnej osobie z dowolnego powodu, według własnego uznania.

3. Opłaty i płatności

Dokonując zakupu Produktów i/lub Usług, użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie opłat lub rocznych opłat abonamentowych za dany Produkt lub Usługę. Ustawienia i ceny Witryny, Produktów i/lub Usług mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, przy czym Firma może modyfikować ustawienia, opłaty, ceny i oferty, z zastrzeżeniem, że żadne zmiany cen nie będą dotyczyć Użytkownika w okresie obowiązywania subskrypcji i wejdą w życie dopiero po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przedłużenie, uaktualnienie lub odnowienie okresu subskrypcji. Użytkownik zgadza się na wszelkie takie zmiany, jeśli nie wyrazi pisemnego sprzeciwu w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania faktury zawierającej lub zapowiadającej zmiany opłat i/lub cen. Wszystkie ceny nie zawierają podatków, ceł, opłat i innych podobnych należności, a Użytkownik jest zobowiązany do ich zapłaty.

4. Korzystanie z treści i materiałów osób trzecich

Obsługując Witrynę, nie twierdzimy ani nie sugerujemy, że popieramy zamieszczone tam materiały lub że uważamy je za rzetelne, użyteczne lub nieszkodliwe. Witryna może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne, jak również treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy pisowni i inne błędy. Witryna może również zawierać materiały naruszające prawo do prywatności lub prawo do wizerunku; naruszające własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich; lub takie, których pobieranie, kopiowanie lub wykorzystywanie podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieokreślonym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z używania lub pobierania na Stronę wpisów innych osób.

5. Treści zamieszczane na innych stronach internetowych

Nie dokonaliśmy i nie możemy dokonać przeglądu wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych i witryn, do których odsyła nasza Witryna, oraz tych, które odsyłają do naszej Witryny. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami i stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość ani sposób ich wykorzystania. Umieszczając odnośnik do strony internetowej lub witryny innej firmy, nie oświadczamy ani nie sugerujemy, że popieramy taką stronę lub witrynę.

6. Naruszenie praw autorskich

Zachęcamy do respektowania praw własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że materiał umieszczony na Witrynie lub link do niej narusza jego prawa autorskie, powinien niezwłocznie nas o tym powiadomić. Odpowiemy na wszystkie takie zawiadomienia, w tym, w razie potrzeby lub w odpowiedni sposób, poprzez usunięcie materiału naruszającego prawo lub zablokowanie wszelkich linków do materiału naruszającego prawo.

7. Zakończenie współpracy

Użytkownik może wypowiedzieć umowę i zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, ze skutkiem w ostatnim dniu okresu subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail. Możemy zakończyć współpracę z użytkownikiem, zakończyć lub zawiesić dostęp do Witryny, Produktów i/lub Usług w dowolnym momencie, w tym korzystanie z oprogramowania, (i) jeśli użytkownik naruszy niniejsze Warunki; (ii) jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że użytkownik korzysta z Witryny, Produktów i/lub Usług w celu naruszenia prawa lub praw osób trzecich; (iii) jeśli użytkownik nie zapłaci należnych nam kwot; (iv) jeśli użytkownik naruszy obowiązujące prawo lub przepisy. W przypadku zamknięcia konta z powyższych powodów nie przysługuje zwrot opłat, a użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do Witryny, Produktów i/lub Usług, w tym wszelkich danych. Jeśli użytkownik uzna, że nie wywiązaliśmy się z umowy lub Usługi zostały wykonane niewłaściwie, musi powiadomić nas o tym na piśmie i odczekać czternaście (14) dni na rozwiązanie problemu. Jeśli nie rozwiążemy problemu w ciągu tego okresu, użytkownik może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu nas o tym fakcie.

8. Zmiany

Ustawienia i właściwości Witryny, obejmujące, ale nie ograniczające się do wszystkich dostępnych na niej treści, Produktów i Usług mogą być od czasu do czasu zmieniane i/lub aktualizowane według naszego uznania. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania wszelkich takich zmian lub aktualizacji, chyba że takie zmiany w istotny sposób ograniczają funkcjonalność i wartość Witryny, Produktów i/lub Usług.

9. Specjalna uwaga dotycząca dzieci

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci poniżej 18 roku życia. Ponadto nasze Produkty i Usługi nie mogą być nabywane przez dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy danych osobowych w sposób zamierzony od osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych. Osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z Witryny wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

10. Ograniczenie gwarancji

My i nasi licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń w odniesieniu do Witryny, Produktów i Usług lub jakiejkolwiek strony, do której prowadzą odnośniki, ani jej zawartości, w tym treści, informacji i materiałów na niej zawartych, ani dokładności, kompletności czy aktualności treści, informacji i materiałów. Nie gwarantujemy również ani nie oświadczamy, że dostęp lub korzystanie z Witryny, Produktów i/lub Usług, lub jakiejkolwiek strony, do której prowadzą odnośniki, będzie nieprzerwane lub wolne od błędów lub pominięć, że usterki zostaną naprawione, lub że Witryna, Produkty i/lub Usługi, lub jakakolwiek strona, do której prowadzą odnośniki, jest wolna od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Produktów lub Usług, dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub jej przeglądaniem, a także pobieraniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści z Witryny lub na nią. W przypadku niezadowolenia z Witryny, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie jej użytkowania.

Żadne porady, wyniki ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od nas lub za pośrednictwem Witryny, nie stanowią podstawy do udzielenia gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie. Nasza Firma niekoniecznie popiera, wspiera, sankcjonuje, zachęca lub zgadza się z jakąkolwiek treścią lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną przez użytkownika lub jakąkolwiek opinią, rekomendacją, treścią, linkiem, danymi lub poradą wyrażoną lub dorozumianą w nich, a także wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z treścią zamieszczoną przez użytkownika oraz jakąkolwiek inną treścią, materiałami lub informacjami dostępnymi na lub za pośrednictwem Witryny, Produktów i/lub Usług, stworzonymi lub dostarczonymi przez użytkowników lub inne osoby trzecie.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku żadna ze stron, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci i inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, szczególne lub moralne, w tym między innymi za utracone zyski i przerwy w działalności gospodarczej, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Witryny, Produktów, Usług i/lub ich zawartości lub jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą odnośniki, nawet jeśli strona została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Z wyjątkiem szkód związanych z prawnie udowodnionym lub przyznanym naruszeniem własności intelektualnej spowodowanym przez Produkty i/lub Usługi dostarczone przez stronę bez zawartości stron trzecich, w żadnym wypadku odpowiedzialność strony nie może przekroczyć łącznej sumy kwot otrzymanych przez nas od użytkownika w okresie sześciu (6) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę pierwszego wystąpienia szkody.

12. Oświadczenia i gwarancje Użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez niego z Witryny, Produktów i/lub Usług będzie zgodne z umową zawartą między nim a nami, Polityką prywatności, niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym, ale nie wyłącznie, z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w danym kraju, regionie, mieście lub innym obszarze administracyjnym, dotyczącymi zachowania w sieci i dopuszczalnych treści, a także z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przesyłania danych technicznych eksportowanych z kraju, w którym użytkownik przebywa, oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi zasadami lub warunkami.

13. Przejęcie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie, Strony zobowiązują się bronić, zabezpieczać i chronić siebie nawzajem, w tym swoje podmioty zależne i stowarzyszone, ich dyrektorów, urzędników, pracowników lub agentów oraz innych przedstawicieli, przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami i kosztami (w tym między innymi przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i kosztami sądowymi) wynikającymi z, odnoszącymi się lub związanymi z (i) istotnym naruszeniem niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy między Stronami, lub (ii) zarzutem, że jakiekolwiek informacje lub materiały (w tym Treści) naruszają prawa osób trzecich.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystając z Produktów i/lub Usług, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane, w tym informacje umożliwiające identyfikację osoby, gromadzone lub przetwarzane za pośrednictwem naszych Produktów i/lub Usług. Użytkownik będzie nas bronił, zabezpieczał i chronił przed odpowiedzialnością, bez żadnych ograniczeń, za wszelkie szkody związane z (domniemanym) naruszeniem jakichkolwiek praw dotyczących prywatności poprzez korzystanie z Produktów i/lub Usług w ramach konta użytkownika.

14. Inne postanowienia

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta zostanie zinterpretowana w sposób odzwierciedlający pierwotne intencje Stron, a pozostałe części zachowają pełną moc i skuteczność. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków lub jego naruszenia, w dowolnym przypadku, nie powoduje zrzeczenia się takiego warunku lub postanowienia ani jego późniejszego naruszenia. Swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków możesz przenieść wyłącznie na stronę, która wyrazi pisemną zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zgodzi się na ich przestrzeganie. Możemy przenieść swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków według własnego uznania. Niniejsze Warunki będą wiążące dla stron, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy oraz będą im przysługiwać. Użytkownik zgadza się, że w wyniku niniejszych Warunków lub korzystania przez niego z Witryny, Produktów i/lub Usług nie istnieje między nim oraz Firmą żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub pośrednictwo.