Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

My, https://www.a-cardin.xyz/ (zwani dalej "Witryną", "My" lub "Nas") oraz nasi licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń w odniesieniu do Witryny, Produktów i Usług, ani żadnej strony, do której prowadzą odnośniki, ani jej zawartości, w tym treści, informacji i materiałów na niej zawartych, ani też dokładności, kompletności czy aktualności treści, informacji i materiałów.

Nie gwarantujemy również ani nie oświadczamy, że dostęp lub korzystanie z Witryny, Produktów i/lub Usług oraz witryn, do których prowadzą odnośniki, będzie nieprzerwane lub wolne od błędów lub pominięć, że usterki zostaną naprawione lub że Witryna, Produkty i/lub Usługi oraz witryny, do których prowadzą odnośniki, są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Produktów lub Usług, z dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub jej przeglądaniem, a także z pobieraniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści z Witryny lub na nią. W przypadku niezadowolenia z Witryny, wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie jej użytkowania. Żadne porady, wyniki ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od nas lub za pośrednictwem Witryny, nie stanowią podstawy do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

Nie popieramy, nie wspieramy, nie sankcjonujemy, nie zachęcamy ani nie zgadzamy się z żadną treścią lub jakąkolwiek treścią użytkownika, ani z żadną opinią, zaleceniem, treścią, linkiem, danymi lub poradą wyrażoną lub dorozumianą w tych treściach.

W żadnym wypadku żadna ze stron, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub agenci oraz inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, szczególne lub moralne, w tym między innymi za utracone zyski i przerwy w działalności gospodarczej, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania ze Strony, Produktów, Usług i/lub ich zawartości lub z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą odnośniki, nawet jeśli strona została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Poza przypadkami szkód związanych z prawnie udowodnionym lub przyznanym naruszeniem własności intelektualnej spowodowanym przez Produkty i/lub Usługi dostarczone przez stronę bez zgody strony trzeciej, odpowiedzialność strony w żadnym wypadku nie może przekroczyć łącznej kwoty otrzymanej przez nas od użytkownika w okresie sześciu (6) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę pierwszego wystąpienia szkody.